• Nagykereskedelem és kiskereskedem!
 • |
 • Tisztaenergia ügyfélszolgálat: +36-70-7-333-333
 • Nagykereskedelem és kiskereskedem!
 • |
 • Tisztaenergia ügyfélszolgálat: +36-70-7-333-333

Adatkezelési tájékoztató

 

I. Általános információk, az adatkezelő

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban ("Tájékoztató") meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Legal Beauty Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-978372; adószám: 23798896-2-43; e-mail: info@legalbeauty.hu; telefonszám: +36 70 7 333 333; továbbiakban: "Adatkezelő").

Az Adatkezelő kereskedelemmel foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelésére elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: "GDPR"). Az adatkezelésre emellett irányadók azon magyar jogszabályok, amelyek az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyt szabályozzák, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a kereskedelemre, internetes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok, így különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.");
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: "Grtv.");
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: "Fgytv.")
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kitejed az Adatkezelő adatkezeléseire, így különösen az Adatkezelő által fenntartott weboldal (www.tisztaenergia.hu; továbbiakban: "Weboldal") adatkezelésére. Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszonyban áll, állt, vagy ilyen jogviszony létrehozását kezdeményezi. Így különösen érintettek a Weboldalon regisztráló, vásárló, a hírlevélre feliratkozó személyek.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

 

II. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés ideje

2.1. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, ahol napelemes rendszerekhez kapcsolódó termékeket értékesít. Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elektronikus úton történő termék rendelés lehetővé tétele, a regisztráció lehetőségének megteremtése, a Weboldal működtetése, jogviszony létesítése, a létrejött szerződés teljesítése, ily módon termékek árusítása és szolgáltatás nyújtása, ideértve a szállítást, a számla kiállítását, a kapcsolattartást, továbbá beérkező panaszok, igények kezelését (panasz kivizsgálása, a panaszolt rendelés azonosítása, a panaszossal történő kapcsolattartás). Ezen kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók részére hírleveleket küld, reklámtevékenységet folytat. Az egyes, konkrét célokat a következő pontok tartalmazzák.

2.2. Kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

2.2.1. Felhasználói fiók

A Weboldal látogatható regisztráció nélkül, bizonyos szolgáltatások azonban csak regisztrált felhasználók számára érhetők el, továbbá a regisztráció az érintett számára megkönnyíti a további rendeléseket, a leadott rendelései utánkövetését.

Célok: Weboldalon keresztül elektronikus úton történő termék rendelés lehetővé tétele, regisztráció lehetőségének megteremtése, a Weboldal működtetése, saját fiók kezelése, termék rendelés lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Személyes adatok köre

Jogalap

Felhasználónév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Jelszó

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Vezetéknév, keresztnév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Lakcím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Telefonszám

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Szállítási/számlázási cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett a Facebook profiljával is regisztrálhat felhasználói fiókot, ez esetben a Facebook belépési adatokat kell megadnia, a többi adatot az Adatkezelő veszi át a Facebookról. Az Adatkezelő azon adatokat veszi át a Facebooktól, amelyekre szüksége van, és amelyeket az érintett a Facebookon nyilvánosságra hozott.

Az érintett a hozzájárulását a felhasználói fiók létrehozatalakor, a megfelelő checkboxra kattintással adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonással az érintett felhasználói fiókja törlésre kerül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, visszavonja a hozzájárulását, vagy ha a felhasználói fiókját törli.

2.2.2. Termék vásárlás (megrendelés, előrendelés)

Amennyiben az érintett az Adatkezelőtől vásárol, megrendelést, előrendelést ad le, szerződés jön létre. Ebben az esetben az Adatkezelő kezeli az érintett egyes adatait.

Célok: jogviszony létesítése, a létrejött szerződés teljesítése, ily módon termékek árusítása és szolgáltatás nyújtása, ideértve a szállítást, a számla kiállítását, a kapcsolattartást.

Személyes adatok köre

Jogalap

E-mail cím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vezetéknév, keresztnév

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

Lakcím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

Telefonszám

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Szállítási/számlázási cím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Bankszámlaszám

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintett nevét és lakcímét a számla kiállítására figyelemmel: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni. Az ezen célból megadott, szerződés teljesítése jogalapon kezelt adatokat a szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év) kezeli.

2.2.3. Panaszkezelés

Az érintett által megadott adatokat az Adatkezelő panaszkezelés céljából is használja, amennyiben az érintettnek panasza, kérdése van.

Célok: beérkező panaszok, igények kezelése, panasz kivizsgálása, a panaszolt rendelés azonosítása, a panaszossal történő kapcsolattartás

Személyes adatok köre

Jogalap

E-mail cím

E-mail cím Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Vezetéknév, keresztnév

E-mail cím Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Lakcím

E-mail cím Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Telefonszám

E-mail cím Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A panaszokat, a felvett jegyzőkönyvet, és a panaszra adott válaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése alapján az Adatkezelő 3 évig tárolja.

2.2.4. Jogi személy ügyfelek képviselői, kapcsolattartói

Amennyiben az Ügyfél jogi személy, a képviselőjének és kapcsolattartójának nevét és e-mailcímét kezeli az Adatkezelő.

Célok: Kapcsolattartás a jogi személy ügyféllel, a szerződés teljesítése, az abban foglalt jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése.

Személyes adatok köre

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, azaz az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból kezeli az adatot.

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, azaz az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból kezeli az adatot.

Telefonszám

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, azaz az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból kezeli az adatot.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok adatkezelésének időtartama az ügyféllel fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart (5 év), vagy addig, amíg az ügyfél másik képviselőt, kapcsolattartót nem jelöl meg.

2.2.5. Hírlevél

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit felhasználja reklámozási célra. Ennek során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. Az adatok és a hozzájárulás megadása történhet az Adatkezelő weboldalán is.

Célok: az Adatkezelő a hírleveleit (marketing anyagait) az arra feliratkozók részére eljuttassa, a kapcsolatot velük ilyen módon tartsa, őket ajánlatokkal megkeresse, reklámozzon.

Személyes adatok köre

Jogalap

Név

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Levelezési cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Telefonszám

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett a hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozáskor, a megfelelő checkboxra kattintással adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, visszavonja a hozzájárulását, vagy ha leiratkozik a hírlevélről.

2.2.6. Kapcsolatfelvétel

Az érintett a Weboldalon megkeresést intézhet az Adatkezelő részére, amennyiben bármilyen kérése, kérdése van.

Célok: beérkező kérdések, kérések megválaszolása, igények kezelése, kapcsolattartás

Személyes adatok köre

Jogalap

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Vezetéknév, keresztnév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Telefonszám

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett a hozzájárulását a kapcsolattartás menüpontja alatt, a megfelelő checkboxra kattintással adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését. A hozzájárulás visszavonását úgy kell tekinteni, mintha az érintett a feltett kérdését, kérését visszavonta.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, visszavonja a hozzájárulását, de legkésőbb a kérdés, kérés érdemi megválaszolását követő 3 év leteltével.

 

III. Egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos információk

3.1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha az az érintettel fennálló jogviszony teljesítéséhez szükséges, és arra megfelelő jogalappal rendelkezik.

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

3.1.1. Tárhely szolgáltató

Címzett által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Címzett megnevezése és elérhetősége:

 • Szolgáltató neve: World Web Data Kft.
 • Székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-293552
 • Email: support@sas.hu

A címzett által kezelt adatok köre: Az érintett által elektronikus úton megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A Weboldalt használó, fiókot regisztráló, kapcsolatot kezdeményező, hírlevélre feliratkozó, valamint terméket vásárló valamennyi természetes személy és a jogi személyek képviselői, kapcsolattartói.

Az adatfeldolgozás célja: A Weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

3.1.2. Szállítás

Címzett által ellátott tevékenység: Megvásárolt termékek szállítása

Címzett megnevezése és elérhetősége:

Szolgáltató neve Székhely Cégjegyzékszám

Email

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 13-09-111755 adatvedelem@gls-hungary.com

Samer & Co. Shipping Kft.

2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. E. ép. 13-09-194243 samer.hu@samer.com

Az adatkezelő által a címzett részére továbbított adatok: Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A Weboldalon terméket vásárló valamennyi természetes személy, aki a csomagküldés lehetőségét választja, valamint a jogi személyek kapcsolattartói.

Az adattovábbítás célja: A megvásárolt termékek kiszállításának lebonyolítása.

5.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő szervezetén belül csak azon alábbi személyek jogosultak megismerni, akiknek arra a feladatuk ellátásához szükségük van. Az adatok bizalmas kezelése valamennyi munkatárs kötelezettsége.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

VI. Az érintettek jogai és érvényesítésük

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett meghatározott esetekben kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó adatokat. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy a szerződés teljesítésén alapul. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az érintett a választása szerint a per az általános szabályok szerint illetékes (Fővárosi Törvényszék), valamint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/en/birosag-kereso?fbclid=IwAR2ygPQy8CYbkRcZu3TNJedvixJu_VHm1wcEl7lQcziTTelHATT4zNU-VQA. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.